GDPR/RODO

Dbamy o Twoją prywatność i informacje, które nam udostępniasz, dlatego chcemy, abyś zrozumiał, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy gromadzone przez nas informacje na Twój temat. Domowy Lekarz szanuje prawo do prywatności i stosuje najlepsze praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych klientów Domowy Lekarz. Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach różnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), akcji marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp., które są dostarczane lub obsługiwane przez nas lub w naszym imieniu. Niniejsza Polityka zawiera ogólne zasady i objaśnienia. Uzupełniają ją oddzielne klauzule obowiązku informacyjnego dotyczące ww. konkretnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), działań marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp. Klauzule obowiązku informacyjnego będą Tobie przekazywane, gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach wyżej wymienionych aktywności (na przykład za pośrednictwem stron internetowych, portali, indywidualnych usług komunikacyjnych, newsletterów, przypomnień, ankiet, ofert, wydarzeń itp.).

I. Dane kontaktowe jednostki
Administratorem Danych Osobowych jest:

STARCZEWSKI Systemy Informatyczne Aleksander Starczewski
Szelejewo 12a
88-410 Gąsawa
Polska

II. Jakie dane zbieramy
Domowy Lekarz zbiera dane o Tobie, które są ograniczone do rodzaju informacji, które można znaleźć na typowej wizytówce: imię, nazwisko, stanowisko, nazwisko pracodawcy / firmy, adres służbowy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu.

Witryna ta zbiera i przechowuje pewne informacje automatycznie za pomocą plików cookies i podobnych technologii, w tym adresów IP, regionu lub ogólnej lokalizacji komputera lub urządzenia uzyskującego dostęp do Internetu, typu przeglądarki, systemu operacyjnego, historii przeglądania stron i innych informacji o użytkowaniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce ciasteczek.

Jednak w zakresie, w jakim dowolny plik cookies może jednoznacznie zidentyfikować komputer, urządzenie mobilne lub tablet („Urządzenie”) lub osobę używającą tego Urządzenia, a użytkownik jest rezydentem UE, zgodnie z RODO, są to dane osobowe. Dlatego niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do takich danych osobowych zbieranych przez Domowy Lekarz.

III. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO).
W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane
i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.
Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.
Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).
Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.
Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.
Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).
Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Ta strona internetowa oraz powiązane z nią wydarzenia i publikacje Domowy Lekarz dostarczają produktów, treści i usług dla odbiorców profesjonalnych i konsumenckich i nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.

Osoby niepełnoletnie nie/ powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów.

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej pamiętaj, że w niniejszej Polityce prywatności zostały zawarte pewne postanowienia, które odnoszą się wyłącznie do Ciebie. Domowy Lekarz szanuje Twoją prywatność. Niezależnie od tego, czy w stosunkach z firmą Domowy Lekarz występujesz jako klient, konsument, osoba zainteresowana naszymi usługami i produktami, itp., masz prawo do ochrony swoich danych osobowych.

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe i dlaczego je zbieramy, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, komu je udostępniamy, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów możesz dokonać odnośnie swoich danych osobowych.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.
Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego
w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

VI. Przekazywanie danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych klientów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację w celu wykonywania wsparcia informatycznego przygotowania rozszerzeń funkcjonalności itp., z którymi zawarto umowy powierzenia danych osobowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.

Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.